مدرسه‌ی پزشکی

مدرسه‌ی پزشکی، محلی است برای تبدیل شدن به پزشکی بهتر.