فکرستان

بخواهیم که اوج بگیرد همّتمان با صعودِ جسمانیان!

از پختستان