اولین باری که با این سوال مواجه شدم، وقتی بود که برای مصاحبه‌ی MPH رفته بودم. اوایل دانشگاه بود. به اتاق استاد رفتم. بعد از صحبتی بسیار کوتاه، استاد از من پرسید، خودت را توصیف کن. امیرمحمد قربانی کیست؟ چه کار می‌کند؟ به چه چیز‌های علاقه دارد؟ به چه چیز‌هایی علاقه ندارد؟

هیچ وقت، آن قدر جدی خودم را با این سوال مواجه نکرده بودم.

در آن جا و در آن اتاق، جواب‌هایی سرهم کردم و به او گفتم. این که امیرمحمد قربانی چه کار می‌کند و چه چیز دوست دارد و …

به خاطر معدلم در MPH (Master of Public Health) پذیرفته نشدم ولی آن مصاحبه درسی بزرگ برایم داشت:

خودم را، امیرمحمد قربانی را، چطور توصیف می‌کنم؟

 

این پست در حال تکمیل شدن است…

 

4 (80.92%) 109 votes
Close Menu