کوتاه‌نوشت ۱

Rate this post

شاه‌کمان عجیب است! پس از ۱۵ ماه، دوباره آن سی‌دی را در دستگاه گذاشته و گوش دادم. دوباره آن اتفاق افتاد.

 

تنها نخواهم ماند! کیهان کلهر

بیست و پنج دقیقه‌ی اول:

Between the Heavens and Me

?Where Are You

پاسخ دهید

Close Menu